Tilbage til www.pilgrimsliv.dk

 

Kursus i AOF Silkeborg

 

Pilgrimsvandring – En vej til fornyelse

 

To gode weekender med foredrag, kultur, natur og bevægelse i Silkeborg.

 

Et pilgrimskursus på et moderne og folkeligt grundlag. For deltagere med interesse i at vide mere om pilgrimslivet og som gerne vil afprøve forskellige former for pilgrimsvandring på små ture. Dette kursus vil åbne ind til pilgrimmenes eventyrlige verden og vi vil på kurset bl.a. se på, hvordan man gennem pilgrimsvandring kan lære sit talent bedre at kende.

 

Foredragene vil belyse voksenlivets udviklingsmuligheder gennem beretninger, billeder og eventyr fra pilgrimsvandringer – alt krydret med filosofi, psykologi og idehistorie. Foredragenes grundtema vil kredse om den problemstilling, som det moderne danske menneske står med i senmoderniteten, nemlig med spørgsmålet om, hvordan man kan finde sig selv samtidigt med at man er i en frugtbar relation til omverdenen.

 

Den første gang starter allerede fredag aften og vil indeholde et introducerende foredrag om pilgrimstraditionen både i middelalderen og i moderne tid. Lørdag formiddag vil byde på foredrag om pilgrimsvandring, og hvordan man som pilgrim kan fordybe sig under vandring. Lørdag eftermiddag vil byde på en let vandring, så man kan begynde at afklare sig selv i forhold til pilgrimsidéen. Dagen efter, søndag, påbegyndes med et par foredrag og et oplæg til dagens vandring.

 

Næste gang vil både lørdag og søndag begynde med foredrag og herefter oplæg til dagens vandring.

 

Vandringerne er på mellem 6 og 12 km på 4 forskellige strækninger i Silkeborgs omegn. Vi vil i fællesskab arrangere transport i forbindelse med vandringen. Man spiser medbragt madpakke under vejs. Man kan forvente, at være tilbage efter vandringen mellem kl. 16 og 17. Kommer du langvejs fra, så kan kursuslederne være behjælpelige med at arrangere fælles prisbillig overnatning.

 

Tidspunkt

Fredag d. 22. marts kl. 19.00 til ca. kl. 21.15

Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 til ca. kl. 16.00 (foredrag og lille vandring)

Søndag d. 24. marts kl. 9.30 til ca. kl. 16.00 (foredrag og vandring)

 

Lørdag d. 6. april kl. 9.30 ca. kl. 16.00 (foredrag og vandring)

Søndag d. 7. april kl. 9.30 ca. kl. 16.00 (foredrag og vandring)

 

Sted

AOF Silkeborg, Ørnsøcentret, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg

Pris

Kr. 900 for alle 5 dage

Tilmelding

På – www.aofsilkeborg.dk

På mail – aftens@aof.dk

På tlf. – 8681 2100

 

Idégrundlag

Et pilgrimskursus på et moderne og folkeligt grundlag. For deltagere med interesse i at vide mere om pilgrimslivet og som gerne vil afprøve forskellige former på små ture omkring Silkeborg. Kursisterne vil kunne benytte dette kursus som forberedelse til egne pilgrimsvandringer.

 

Kurset vil ikke kun have fokus på Caminoen i Spanien, men pilgrimsvandring generelt i Danmark, Norden og Europa. Kurset vil ud over at åbne for pilgrimsvandringens eventyrlige verden give inspiration til personlig udvikling. Et gennemgående tema på dette kursus vil være at finde sig selv og dermed få indsigter, som den enkelte kan tage med hjem i dagligdagen.

 

Lytter man til beretninger fra de tusindvis af pilgrimme, der i dag vandrer små og store pilgrimsvandringer i Europa, fremgår det, at de er blevet klogere på sig selv – har lært sig selv meget bedre at kende. De har fået inspiration, så de mere sikkert kan vælge retning i livet. De har fornyet deres livsgrundlag. Vi vil i fællesskab prøve at opnå det samme.

Hvorfor er netop pilgrimsvandring velegnet til en sådan fornyelse? Først og fremmest fordi en pilgrim giver sig tid og rum til at forbinde sig med det ”større”. For det andet fordi en pilgrimsvandring stimulerer dybere områder i bevidstheden og dermed giver mulighed for at integrere større livsaspekter. På en pilgrimsvandring kan tanker, modeller og teorier blive omsat til indsigt. En vel tilrettelagt vandring har den effekt, at den giver krop til bevidstheden gennem en bevægelse med vekselvis anstrengelse og afspænding. Der skabes en rytme, der giver samklang imellem forskellige lag i bevidstheden. Samtidig får man lejlighed til at forbinde sig til det mytiske, naturen og elementerne. Sagt med andre ord: På en pilgrimsvandring kan man inddrage det åndelige og dermed få krop og ånd til at samsvinge med det mentale.

Der vil blive lagt vægt på at skabe en munter og intens atmosfære, sådan som det er kendt på den spanske Camino eller andre steder, hvor mennesker vandrer i fællesskab. Vandringerne vil blive tilrettelagt, så de giver mulighed for at afprøve lidt at det, der er fremgået af dagens foredrag. En del af vandringen vil blive tilrettelagt, så nærværet får større udfoldelsesmulighed.

 

Kort og godt giver dette kursus store muligheder for at fordybe sig i sin egen kerne og derved komme i en position, hvor man også kan forny sig.

 

Pilgrimskurset vil bestå af

 

De 5 kursusdage (Ret til ændringer forbeholdes.)

 

Fredag d. 22. marts kl. 19.00 til ca. kl. 21.15

 

Introduktion til kurset

Introduktion med præsentation af kursets ledere og deltagere.

 

”Pilgrimsvandring som en vej til fornyelse – at finde sig selv”, foredrag v/ Bent Jul

Et perspektiverende foredrage, der vil give en overordnet indføring i pilgrimsvandring gennem tiderne, og hvordan sådanne vandringer kan udfolde sig i moderne tid. Der lægges vægt på kursets tema, nemlig på hvordan man som pilgrimsvandrer kan komme tættere på sin egen kerne.

 

”U-kurven – biografimetoden” – som afdækning af det personlige grundlag for at blive pilgrim”, v/ Bent Jul

Hvor fører vejen hen?

 

Afslutning af dagen med et eventyr fortalt af Kirsten Mandøe

Et eventyr af H.C. Andersen, der fortæller noget om menneskets forskellige veje til lykke – at realisere den dybe længsel.

 

 

Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 til ca. kl. 16.00

”Pilgrimsvandringen set som en rite”, foredrag v/ Bent Jul

Foredraget tager udgangspunkt i pilgrimsvandringens grundlæggende former. Vandringens typiske faser og overgange beskrives. Forskellen mellem en feminin og en maskulin vandring vil blive beskrevet med eksempler. Målets særlige mystik vil blive diskuteret.

 

”Udvikling af dit talent”, foredrag v/ Kirsten Mandøe

Foredraget vil fokusere på, hvad der gør sig gældende, når voksne ønsker at udvikle egne kompetencer, empati og autoritet.

 

Pilgrimsvandring på Caminoen, foredrag v/ Anette Riis

Oplevelsesorienteret foredrag, der vil tage udgangspunkt i den praktiske tilrettelæggelse af en pilgrimsvandring. Det vil byde på fortællinger om erfaringer på krop og sjæl under vandringer som pilgrim på Caminoen.

 

Intro til dagens vandring v/ Bent Jul

 

 

Søndag d. 24. marts kl. 9.30 til ca. kl. 16.00

 

”Den indre pilgrimsvandring”, foredrag v/ Bent Jul.

En pilgrimsvandring handler ikke kun om geografi, historie og kultur, men også om det indre liv undervejs, om sindet. Foredraget vil give eksempler på, hvordan man kan fremme et rigt liv på pilgrimsvandringen, så det kan give erfaring til fornyelse. Praktikker og muligheder til fordybelse vil blive beskrevet. Der lægges særligt vægt på pilgrimsvandring i moderne tid, hvor den enkelte selv er ansvarlig for form og indhold.

 

Mariavandring, foredrag v/ Kirsten Mandøe.

Moder og jomfru Maria indtager i disse år en større bevidsthed blandt religiøst søgende. Marias feminine energi vil blive beskrevet med eksempler fra vandringer i Frankrig, bl.a. blandt såkaldte sorte madonnaer i Auvergnes højland.

 

Pilgrimsdynamikken, v/ Bent Jul (kan evt. flyttes til efterfølgende lørdag)

En individuel opgave med en varighed på ca. 30 min. Den kortlægger den enkeltes lyst til at ønske sig fornyelse ved en pilgrimsvandring. Med denne opgave får deltageren mulighed for at vurdere ege formål med kommende pilgrimsvandringer.

 

Intro til dagens vandring v/ Bent Jul

 

 

Lørdag d. 6. april kl. 9.30 til kl. 16.00

”Pilgrimsmål og vandreveje i Europa”, foredrag og samtale v/ Bent Jul

Foredraget/samtalen skal primært være en inspiration til at lave sin egen pilgrimsvandring. Eksempler på forskellige pilgrimsmål vil blive diskuteret. Projekterne til etablering af pilgrimsveje overalt i Europa vil blive beskrevet.

 

”At gå”, foredrag v/ Anette Riis

Foredragets tema vil handle om, hvorfor så mange vælger at gå ud i Danmark og ud i verden. Foredraget vil byde på oplæsning at små læsestykker fra litteraturen som inspiration til ”At gå”.

 

Pilgrimsdynamikken, v/ Bent Jul (evt. flyttet fra sidste gang)

Der er to muligheder: Der kan gives en individuel opgave med en varighed på ca. 30 min. Den kortlægger den enkeltes lyst til at ønske sig fornyelse ved en pilgrimsvandring. Med denne opgave kan deltageren vurdere sit eget formål med kommende pilgrimsvandringer. En anden mulighed er, at afholde et foredrag om typiske praktikker, som man kan bruge under vandring og som alle har rod i forskellige religiøse praktikker. I foredraget gennemgås en række tekster og praktikker og disses betydning for den indre fordybelsesproces.

 

Intro til dagens vandring v/ Bent Jul

 

 

Søndag d. 7. april kl. 9.30 til ca. kl. 16.00

 

”Målets mystik, hjemkomsten og integrationen”, foredrag v/ Bent Jul

 

”Sjælens pilgrimsgang”, foredrag v/ Kirsten Mandøe

Foredraget tager udgangspunkt i moderne psykologiske teorier om voksenlivets udviklingsmuligheder for mere livsfylde. Foredraget vil handle om sindets betydning for voksenlivets udviklingsmuligheder under og efter en pilgrimsvandring. Krisernes betydning for sindets rummelighed og personlig retningsjustering vil blive drøftet. De tilstande, kaldet sindrum, som sindet kan komme i under en pilgrimsvandring, vil blive belyst med eksempler og billeder fra pilgrimsvandringer i bl.a. Auvergnes højland og til retrætesteder.

 

Pilgrimsrejsen v/ Bent Jul (afholdes kun, hvis vi får tid til det)

Dette er et causerende foredrag, der følger op på, hvad der ikke er blevet omtalt forhen. Det kan være om foredragsholderens pilgrimsrejser til fremmede pilgrimsmål, om moderne kommunitetsliv i tilknytning til klostre eller om den keltiske spiritualitet, der er under stærk udbredelse blandt nordeuropæiske pilgrimme.

 

Intro til dagens vandring v/ Bent JulDe 4 pilgrimsvandringer
Hver vandring indledes med et kort oplæg om dagens tema og hvad opmærksomheden kan rettes mod under vandringen. Vandringerne vil foregå i Silkeborgs nærmeste omegn. Eventuel transport til vandringens begyndelsessted arrangeres i fællesskab.

Man spiser medbragt madpakke under vejs. Vandringen afsluttes efter kursisternes interesse med en efterbearbejdning af dagens indtryk.

Der vil blive lagt vægt på at skabe en munter og intens atmosfære, sådan som det er kendt på den spanske Camino eller andre steder, hvor mennesker vandrer i fællesskab.

 

Vandringerne vil blive tilrettelagt, så de giver mulighed for at afprøve lidt at det, der er fremgået af dagens foredrag. De første vandringer vil koncentrere sig om, hvordan man forbereder sig, finder rytme og kommer i kontakt med kroppen og naturen. Der vil blive instrueret i meditativ vandring, kroppens sansning og vandringens fællesskab. Der vil blive mulighed for afprøvning af forskellige praktikker, der stemmer sindet og øger livsfylde. En del af vandringen vil blive tilrettelagt, så nærværet får større udfoldelsesmulighed.

Kursets ledere
Bent Jul har mange års erfaring som pilgrim og har som den første danske pilgrim vandret fra Danmark til Santiago de Compostela samt til flere af de klassiske pilgrimsmål fortrinsvist i Europa. Bent var med til at stifte ”Foreningen af danske Santiagopilgrimme”, har i flere år været redaktør af tidsskriftet ”Pilgrimmen” og været bestyrelsesmedlem og formand for Foreningen af Danske Santiagopilgrimme. Bent har bidraget til antologien ”Pilgrimsspor” udgivet på forlaget Univers. Bent har afholdt utallige foredrag og retræter, stået for højskoleophold og længerevarende kurser i folkelig oplysning.

 

Kirsten Mandøe har primært erfaringer fra kortere pilgrimsvandringer i Danmark, Sverige, Frankrig og Spanien. En del af disse vandringer er foregået som såkaldte Mariavandringer. Kirsten har stor viden om, hvordan sindet påvirkes gennem fordybende praksis. Kirsten er cand.pæd.psyk. og har beskæftiget sig med udvikling af børn og voksne.

 

Anette Riis har over 2 omgange vandret Caminoen i Spanien samt foretaget andre vandringer. Anette er aktiv i forbindelse med etableringen af Silkeborg Pilgrimsfællesskab og vil stå for de 4 vandringers praktiske tilrettelæggelse. Anette er uddannet indenfor sprog/litteratur og kommunikation. Ud over konsultative opgaver har Anette været beskæftiget med undervisning.

 

Pilgrim

Vil du vide mere henvises til www.pilgrimsliv.dk eller kontakt mig:

 

Bent Jul

Kaldæavej 7

8653 Them

Mobil: 28408816  Tlf.: 97545512

 

bent.jul@pilgrimsliv.dk